Standard kraftleveringsavtale

§ 1 ALMINNELIGE VILKÅR

§ 1-1 Partene i avtalen
Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og
kraftleverandøren som avregner kunden for kraftuttaket og står økonomisk ansvarlig overfor den
avregningsansvarlige for kundens uttak.

§ 1-2 Avtaleforholdet
Denne avtalen gir kraftleverandøren rett til å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft
i henhold til den prisen partene har gjort avtale om.

Ved avregningen av kunden, og ved avregningen overfor den avregningsansvarlige, benyttes de
måleverdier for kundens uttak som kundens nettselskap gjør tilgjengelig for kraftleverandøren.

Avtaleforholdet mellom partene består av eventuelt særskilt avtalte vilkår mellom partene, samt
denne standard kraftleveringsavtale. Særskilt avtalte vilkår avtales skriftlig. Ved bestilling av
kraftavtale pr. telefon, elektronisk bestilling e.l. skal kraftleverandøren sende kunden en skriftlig
ordrebekreftelse vedlagt standard kraftleveringsavtale. Ved leverandørbytte skal det foreligge
skriftlig kraftleveringsavtale mellom ny leverandør og kunde.

Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard
kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen.
Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i
standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i denne avtale skal definisjoner i
definisjonsliste vedlagt denne avtale legges til grunn, med mindre noe annet er sagt i denne avtale
eller noe annet fremgår av sammenhengen i denne avtale.

§ 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør
Før avtalen inngås plikter kraftleverandøren å gi opplysninger om sentrale forhold ved avtalen,
herunder betalingsvilkår, eventuell bindingstid og totale kostnader kunden skal betale.
Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte.

Kunden plikter å gi de opplysninger som kraftleverandør trenger for å avgjøre om
kraftleveringsavtale skal inngås (navn, fødselsdato, nåværende og tidligere adresse,
anleggsadresse, målepunkt ID, forbruksdata osv). Det samme gjelder dersom
kraftleveringsavtalen inngås med 2 eller flere personer som ansvarlige avtaleparter på
kjøpersiden. Disse anses solidarisk ansvarlige i henhold til avtalen.

I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er en kraftleverandør som er gitt i oppdrag å
iverksette et leverandørskifte, ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende
kraftleveringsavtale, jf. § 4-5 og § 5-3, med mindre annet er avtalt.

§ 1-4 Angrerett
Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted,
gjelder bestemmelsene om angrerett ved kjøp av tjenester i kapittel 5, samt de generelle
bestemmelsene i lov om angrerett.

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har
oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven og angreskjema er mottatt.

Dersom kraftleverandøren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere
det obligatoriske angreskjemaet, ikke fyller ut skjemaet eller ikke fyller ut skjemaet korrekt,
utvides fristen til tre måneder, eller til 1 år dersom det ikke er gitt noen informasjon om
angreretten.

For at opplysningsplikten skal være oppfylt, må det blant annet være gitt opplysninger om alle
vesentlige avtalevilkår. I tillegg skal det opplyses om vilkårene og fremgangsmåten for å benytte
angreretten, samt virkningene av at angreretten benyttes, jf. § 5-4.

Kunden må gi melding til kraftleverandøren dersom han ønsker å benytte seg av angreretten.
Meldingen må være sendt innen angrefristens utløp. Slik melding bør av bevismessige årsaker gis
skriftlig.

Benytter kunden seg av retten til å angre etter at kraftleverandøren rettmessig har meldt
leverandørskiftet til nettselskapet, må kunden betale for kraft som har blitt levert eller som vil bli
levert inntil leveransen tidligst vil kunne bli avsluttet.

§ 1-5 Sikkerhetsstillelse
Kraftleverandør kan kreve at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelser av inntil 4
måneders antatt kraftbehov, dersom og så lenge det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold.
Dersom kunden krever det, må kraftleverandørens krav om sikkerhetsstillelse begrunnes skriftlig.

§ 1-6 Taushetsplikt, bruk av personopplysninger og kredittvurdering
Kraftleverandør skal ikke utlevere personopplysninger som vedrører kunden eller noen i hans
husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder

b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller

c) som ledd i betalingsinnkreving m.v. hvor det foreligger saklige grunner.

Kraftleverandør og kunde, samt deres ansatte og andre hjelpere, har likeledes plikt til å bevare
taushet overfor uvedkommende om det de får vite om hverandres drifts- og forretningsforhold.

Ved vurdering av kredittverdighet, kan kraftleverandøren, foruten offentlig tilgjengelige
opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

§ 2 MÅLING OG AVREGNING

§ 2-1 Måling av kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om
måling og avregning.

Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet ved års- og sluttavregning av kunder.

§ 2-2 Feil ved måling eller avregning
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved
faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller
tilbakebetaling. Som feil ved avregning regnes feil stipulert forbruk som følge av manglende eller
feil måleravlesing.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid
feilen kan ettervises. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at
feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

Tilleggsbetaling kan ikke kreves dersom feilen skyldes forhold hos kraftleverandøren eller noen
kraftleverandøren svarer for, og kunden var i aktsom god tro.

§ 2-3 Fremgangsmåte ved krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling
Krav om tilbakebetaling eller tilleggsbetaling på grunn av feil ved måledata eller feil håndtering
av måledata, rettes direkte til nettselskapet som er ansvarlig for målingen.

Det vises til nettleieavtalens § 5 for regler for kontroll av måleutstyr.

§ 3 PRIS OG BETALINGSVILKÅR

§ 3-1 Pris
Kraften leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

§ 3-2 Endring av kraftpris
Standard variabel kraftpris kan som hovedregel endres med 14 dagers varsel. Slik endring varsles
direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på annen egnet måte.

Ved vesentlige prisøkninger skal slikt varsel gis direkte til kunden. Med vesentlig prisøkning
forstås økning hvor prisen samlet sett har steget med 2,5 øre pr. kWh eller mer siden sist kunden
fikk tilsendt prisinformasjon direkte fra kraftleverandøren. Som direkte varsel regnes brev til
kunden eller melding på faktura/målerkort, eller, dersom kunden samtykker, egen elektronisk
melding, eksempelvis e-post eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Økning i kraftpris som følge av økning i offentlige avgifter videreføres fra det tidspunkt
myndighetene bestemmer, uavhengig av varslingsbestemmelsene ovenfor.

§ 3-3 Betalingsvilkår
Kraftleverandøren må opplyse om de krever etterskuddsvis betaling, akonto eller forskuddsvis
fakturering.

Dette betyr begrepene:
- Etterskuddsvis fakturering: "fakturering etter hver fakturaperiode, basert på faktisk
forbruk"
- Akonto fakturering: "fakturering basert på estimert forbruk med forfall tidligst midt i
perioden"
- Forskuddsvis fakturering: "fakturering basert på estimert forbruk for kommende
fakturaperiode, med forfall før periodens start eller før midten av perioden"

§ 3-4 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til kraftleverandørens normale faktureringsrutiner.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til
forsinkelsesrenteloven.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

§ 4 OPPFYLLELSE AV AVTALEN OG KONSEKVENSER AV AVTALEBRUDD

§ 4-1 Kraftleverandørens leveranse
Kraftleverandørens ytelse er å avregne kunden for kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til
den pris eller prisreferanse partene har avtalt, jf. §§ 1-1 og 1-2, 1. og 2. ledd.

§ 4-2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen.
Kunden skal varsles skriftlig, og gis 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted. Dersom
kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet, stanses leveransen.

Enhver innbetaling fra kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring
kraftleverandøren har på kunden, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

§ 4-3 Gjenopptagelse av leveringen
Kraftlevering som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil
normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing
og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det
muliggjør kontroll for kunden.

Kraftleverandøren kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for
betalingsforpliktelsen.

§ 4-4 Heving
Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen
m.v. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om
at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs.

Kraftleverandøren kan kreve erstattet det tap han lider ved at tidsbegrensede avtaler ikke
gjennomføres dersom kunden er blitt gjort kjent med kraftleverandørens rettigheter før avtalen
ble inngått. Kraftleverandøren plikter å begrense sitt tap.

Ved vesentlig mislighold fra kraftleverandøren kan kunden heve avtalen, med virkning fremover
i tid.

§ 4-5 Kundens krav ved forsinket oppstart av kraftleveranse
Dersom oppstarten av kraftleveransen er forsinket og dette ikke skyldes kunden eller forhold på
kundens side, kan kunden

- holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av forsinkelsen, men ikke åpenbart
mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet
- heve avtalen, forutsatt at forsinkelsen er vesentlig. Er kraften levert, må kravet om heving
gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen
- kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen

Kundens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller
ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

§4-6 Kraftleverandørens erstatningsansvar
Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av forsinket oppstart av kraftleveransen
fra kraftleverandørens side. Dette innebærer at kraftleverandøren er ansvarlig for eventuelle
merkostnader som kunden er blitt avregnet av tidligere kraftleverandør eller nettselskapet i
medhold av leveringsplikt, jf. også § 1-3.

Dette gjelder likevel ikke så langt kraftleverandøren godtgjør at den forsinkede oppstarten
skyldes hindring utenfor deres kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i
betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som kraftleverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å
oppfylle kjøpet, er kraftleverandøren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt
etter regelen i annet avsnitt. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som
kraftleverandøren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres
gjeldende dersom kraftleverandøren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

§ 4-7 Opplysningsplikt om hindring
Hindres kraftleverandøren i å levere kraft til rett tid, skal kunden gis melding om hindringen og
dens virkning på muligheten for å levere kraften. Får kunden ikke slik melding innen rimelig tid
etter at kraftleverandøren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve
erstattet tap som kunne ha vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.

§ 4-8 Erstatningens omfang
Erstatningen for forsinket oppstart av kraftleveranse skal svare til det økonomiske tapet kunden er
påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha
forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Erstatningen omfatter ikke

a) tap som følge av personskade

b) tap i kundens næringsvirksomhet.

§ 4-9 Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret
Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han selv bære den
tilsvarende delen av tapet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for kraftleverandøren ut fra tapets
størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

§ 5 OPPSIGELSE OG FRIKJØP

§ 5-1 Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler
Dersom kunden ønsker å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, må han dekke kraftleverandørens
direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes
etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Ved flytting har partene en gjensidig rett til å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale med to ukers
skriftlig varsel. Kunden er ansvarlig for betaling av kraftforbruk frem til utløpet av
oppsigelsestiden.

§ 5-2 Fornyelse og opphør av tidsavgrensede fastprisavtaler
Leverandøren skal varsle kunden i god tid og senest innen 14 dager før en tidsavgrenset
fastprisavtale utløper. Dersom det er inngått en tidsavgrenset fastprisavtale, og kunden ved
utløpet av avtalen etter 1 måneds forutgående varsel ikke har gitt uttrykkelig aksept for at avtalen
skal fornyes på samme eller andre vilkår, går kunden over på leverandørens standardprodukt.

§ 5-3 Oppsigelse av kraftleveringsavtaler uten særskilt opphørsdato
Kraftleveringsavtaler uten særskilt avtalt opphørsdato kan sies opp av hver av partene med to
ukers skriftlig varsel.

Ved leverandørbytte vil normalt forbrukerens nye kraftleverandør foreta oppsigelse av avtalen
med den tidligere kraftleverandøren.

Oppsigelse fra kraftleverandøren forutsetter saklig grunn.

§ 5-4 Virkningene av å si opp en kraftleveringsavtale
Dersom kunden i forbindelse med oppsigelse av sin gjeldende kraftleveringsavtale ikke inngår ny
avtale om levering av kraft fra det tidspunkt levering etter den oppsagte avtalen opphører, vil
kraft bli levert av nettselskapet i henhold til nettselskapets leveringsplikt, inntil leveranse fra ny
kraftleverandør tar til.

I henhold til § 2-4 i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning
og fakturering av nettjenester, vil det vanligvis ta to uker før leveranse fra en ny kraftleverandør
kan ta til.

§ 6 ENDRINGER I STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE
Endringer av innholdet i denne standard kraftleveringsavtale må skje i samråd med
Forbrukerombudet.

Endringene kunngjøres med 14 dagers varsel som direkte melding til kunden eller på annen egnet
måte.

§ 7 TVISTER
Tvister vedrørende standard kraftleveringsavtale kan forelegges Elklagenemnda, eller bringes inn
for domstolene. Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for
de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet
begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har
realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt