En god arbeidsgiver

KorpsguttHLK er opptatt av å ta vare på og utvikle den enkelte medarbeider gjennom å praktisere en ansvarlig og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk. Inkludering, involvering, tillit og respekt er verdier vi setter høyt. Verdiene danner også et godt fundament i jobben med å etablere en felles forståelse av mål og resultater.

Arbeidsmiljø

HLK er meget opptatt av helse, miljø og sikkerhet! Det arbeides systematisk for å oppnå høy sikkerhet på alle områder og forhindre ulykker.

Vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø med høy trivsel, og bidra til god helse for medarbeiderne. Eksempel på tiltak er en årlig HMS-gjennomgang gjennomført av profesjonelle aktører, en hel arbeidsuke hvor fokus kun rettes mot HMS, subsidiert trening, fri til trening i arbeidstid, aktivitetsdag, "Aktiv bedrift-konsept" med registrering av aktivitet og kampanjer, egen gymsal, egne bedriftsidrettslag, etc.

 
Kundefokus

Kundene er grunnlaget for vår virksomhet og alle våre medarbeidere er kundebehandlere og spiller en viktig rolle som profilskapere og selgere av bedriften.  Kundefokus er et av våre satsingsområder.

HLK  legger ned betydelige ressurser for å opprettholde og styrke omdømmet. Basisen i vår tenking er at våre kunder skal oppleve sitt kundeforhold som:

  • Trygt
  • Enkelt
  • Oversiktlig
  • Nyttig

Videre er vi bevisst på at nærheten  vi har til markedet kun blir det konkurransefortrinnet det bør være dersom verdiene listet over er tilfredsstilt.

Med denne basis-tenkingen i bunn bygger vi videre på vårt konsept under paraplyen Positiv energi. Her handler det i grove trekk om å bidra til å skape vekst og begeistring i regionen. Vi støtter og samarbeider med uttallige aktører innen kultur, idrett og næringsutvikling. Hovedvekten av støtten rettes mot barn og unge.

 
Kompetanseutvikling

Vi har behov for mange ulike typer kompetanse. Derfor er omstilling og kompetanseutvikling noe vi er opptatt av . Vi legger vekt på at medarbeidere skal gis stimulans og mulighet for personlig utvikling, der målet er at våre medarbeidere skal utvikle sin kompetanse til beste for bedriften og seg selv.

Våre ansatte har tilbud om relevante faglige kurs, nødvendig fagopplæring innen ulike typer av vår virksomhet,  lederprogrammer og vektallsbaserte og kompetansegivende studier. Vi har en lang historie med å legge forholdene til rette for utvikling av den enkelte!

 
Etikk

HLK skal være "hel ved"! Dette innebærer blant annet høy etisk standard og at vår bedriftskultur skal være basert på høy forretningsmoral og respekt for andre menneskers synspunkter og væremåte .

 
Ledelse

HLK har en desentral struktur. Dette betyr at det er kort vei fra "topp til tå". Det betyr også at vi legger stor vekt på den enkeltes medarbeiders bidrag gjennom en ledelsesfilosofi som omfatter verdiene:

  • Inkludering
  • Involvering
  • Tillit og ansvarliggjøring
  • Respekt

 Vi legger med andre ord vekt på god ledelse gjennom å understreke at "ledelse" er å sette mål og oppnå resultater sammen med sine medarbeidere, der lederen tar ansvaret for mål- og resultatoppnåelsen.

HLK skal ha ledere som utvikler sin sosiale og faglige lederkompetanse i tråd med bedriftens mål og strategier. Ledere i bedriften får kontinuerlig tilbud om å gjennomføre lederutviklingsprogrammer.

© 1996-2013 Hålogaland Kraft. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Utviklet av Hålogaland ikt